VAN GOGH & REMBRANDT IN AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Wij zullen, binnen de grenzen van de redelijkheid, al het mogelijke doen om het bezoek aan het expositiecomplex, en de door ons georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten, in overeenstemming met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Wij zullen ons zoveel mogelijk inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken en de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Persoonlijke gegevens

Bij de aankoop van tickets vragen wij u om uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verwijderd na uw bezoek. Het mailadres wordt alleen gebruikt voor het toesturen van het ticket en voor een servicemailing met extra informatie voor en na uw bezoek.

We bewaren alleen adresgegevens als deze nodig zijn voor het sturen van informatie voor een bepaald evenement, zoals het toesturen van service-informatie of een entreepas. Dit is niet het geval bij de reguliere tickets.

Privacy

Wij respecteren uw privacy en geven geen gegevens door aan derden. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van onze service.

In verband met de veiligheid is er cameratoezicht in het expositiecomplex.

Binnen het expositiecomplex wordt incidenteel gefotografeerd. Op de foto’s kunnen ook bezoekers zichtbaar zijn. Met deze foto’s, die wij soms voor marketingdoeleinden gebruiken, gaan wij zorgvuldig om. Als u liever niet heeft dat foto’s met uw portret worden gebruikt, mailt u ons dan op hello@vangoghinamsterdam.com of maak dit kenbaar aan de fotograaf.

Cookies

Op deze site wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Hiermee worden sitestatistieken bijgehouden. Deze statistieken gebruiken wij om de website te kunnen verbeteren.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Onder ‘de organisatie’ en Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam wordt verstaan de organisatie die het expositiecomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2

Onder ‘het expositiecomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszaal, toegangsruimte, toiletruimtes.

Artikel 1.3

Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam een overeenkomst sluit met als doel het expositiecomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4

Deze algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1

Alle door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door ons zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen de organisatie aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is verspreid. Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, veiligheidspersoneel daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het expositiecomplex betreedt.

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Een toegangsbewijs kan geruild worden of de betaalde toegangsprijs kan gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het bezoek aan de expositie onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4

De potentiële bezoeker kan de toegang tot het expositiecomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam of een daartoe door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het expositiecomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het expositiecomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Verblijf in het expositiecomplex

Artikel 3.1

Gedurende het verblijf in het expositiecomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijke oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het expositiecomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om in het expositiecomplex:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, geluidsapparatuur of andere bronnen van geluidsoverlast;
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 5. te roken in alle besloten;
 6. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het expositiecomplex;
 7. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam aan te wijzen plaats;
 8. koffers en rugzakken, met een afmeting groter dan 40 bij 60 cm. en zwaarder dan 10 kg., kunnen niet bij de garderobe in bewaring worden gegeven;
 9. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam, die als zodanig herkenbaar is, door middel van b.v. een badge, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het expositiecomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het expositiecomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.

Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6

Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands expositiecomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het expositiecomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.

Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 3.7

Invalidenvervoer groter dan een scootmobiel is niet mogelijk, dit ter beoordeling van de directie.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het expositiecomplex of de door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het expositiecomplex en/of door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden daardoor nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het expositiecomplex.

Artikel 4.3

Klachten over en verzoeken tot terugvordering betreffende de overeenkomst tussen Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam en de bezoeker dienen ons binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat verkrijgbaar is bij de organisatie.

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1

Voor schade ontstaan als gevolg van door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2

Het verblijf van de bezoeker in het expositiecomplex is voor eigen rekening en risico.

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3

In geen enkel geval is Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
 2. het door de verzekeraar van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam aan Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 3. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4

Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het expositiecomplex en deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6

Indien Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam.

Artikel 5.7

De totale aansprakelijkheid van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9

Aansprakelijkheid van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10

De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1

Als overmacht voor Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1

Door de bezoeker in het expositiecomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een als zodanig herkenbare medewerker van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam.

Artikel 7.2

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen blijven een half jaar bewaard.

Artikel 7.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1

De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam B.V.
Noordermarkt 45
1015NA Amsterdam

T: +31 20 420 4000
E: hello@vangoghinamsterdam.com

BTW-nr: NL866444191B01
KVK-nr: 93544227 geregistreerd in Amsterdam